Privacybeleid

Wie zijn we

Compressormarkt.nl is een onderdeel van I.S.R. Industrie Service Roffel.

Ons site-adres is: https://www.compressormarkt.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Analytics

Met wie we jouw gegevens delen

Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw gegevens naartoe sturen

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

Jouw contactinformatie

Contactgegevens (bezoekadres):

Industrie Service Roffel (I.S.R.)

Turfschip 13

8447 DM Heerenveen

Email: info@industrie-service-roffel.nl en/of info@compressormarkt.nl

Telefoon: 0621811233

KVK: 01106405

Bankrekeningnummer: NL15ABNA0419539743

Aanvullende informatie

BIJLAGE: PROTOCOL DATALEKKEN

De AVG bepaalt dat datalekken direct, binnen 72 uur, gemeld moeten worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (’AP’), tenzij het onwaarschijnlijk is dat het datalek leidt tot een hoog risico voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Daarnaast moet het datalek ook aan de betrokkenen gemeld worden indien het waarschijnlijk een groot risico voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen met zich meebrengt.

Aan de beantwoording van de vraag moet een zorgvuldige (belangen)afweging voorafgaan. Hierbij is bijvoorbeeld de aard en de omvang van de persoonsgegevens die gelekt zijn van belang. Als er bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over gezondheid, gelekt zijn, dan is de melding meestal noodzakelijk.

Dit protocol datalekken is bedoeld als hulpmiddel voor de beantwoording van de vraag of er sprake is van een datalek en of deze gemeld moet worden.

1: Wat is een datalek?

Er is sprake van een datalek als er een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden. Alleen een dreiging of een tekortkoming in de beveiliging is niet voldoende; er moeten daadwerkelijk persoonsgegevens gelekt zijn.  

Onder een datalek verstaat de AP persoonsgegevens die gelekt of vernietigd zijn als gevolg van een beveiligingsincident. Bij het lek zijn persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking. Bij verlies zijn de persoonsgegevens er niet meer. Onder onrechtmatige verwerking vallen bijvoorbeeld onbevoegde kennisneming, wijziging, aantasting of de verstrekking daarvan.

Voorbeelden van inbreuken in verband met persoonsgegevens kunnen zijn:

  • kwijtraken van een USB -stick
  • diefstal van een laptop
  • inbraak door een hacker
  • persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd
  • hacking, mailware of fishing
  • persoonsgegevens aan verkeerde persoon verstuurd
  • calamiteiten zoals brand in een datacentrum

2: Contactpersoon aanwijzen

De organisatie moet een eigen contactpersoon aanwijzen aan wie eventuele datalekken gemeld moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld een bestuurslid of de Functionaris Gegevensbescherming zijn. (hierna: ‘R. Roffel”)

3: Informeren medewerkers

Medewerkers binnen de organisatie dienen zich er van bewust te zijn dat als er sprake is van een datalek, zij dit datalek direct (diezelfde dag nog) moeten melden bij de aangewezen Contactpersoon, zodat deze tijdig het datalek kan melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij dienen bekend te zijn met het in dit protocol opgenomen stappenplan.

4: Uitvoeren van het stappenplan Datalekken

De binnen de organisatie aangewezen Contactpersoon draagt zorg voor de invoering en naleving van het hieronder opgenomen stappenplan Datalekken. Indien er een datalek optreedt dienen de stappen in het stappenplan Datalekken doorlopen te worden.

STAPPENPLAN DATALEKKEN

ProcesstappenActiviteitVerantwoordelijke persoon
1.  Er wordt een (mogelijk) datalek ontdekt  Maak direct intern melding van (mogelijke) datalekInformeer de verantwoordelijke ContactpersoonMedewerker die het ontdekt
2. Beoordeel het datalekOnderzoek het beveiligingsincidentOnderzoek of er persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatig gebruikt kunnen wordenBeoordeel wie of welke afdelingen binnen de organisatie hierbij betrokken zijnBeoordeel of er een verwerker betrokken is bij het incident. Zo ja dan dient deze bij het proces betrokken te wordenManager van afdeling waar binnen het datalek heeft plaatsgebonden Manager van de afdeling die verantwoordelijk is voor de beveiligingsincidenten (bijvoorbeeld IT) Aangewezen contactpersoon
3. Bestrijdt het datalekStop het datalek als het nog kanNeem andere maatregelen om het datalek en de daaruit voortvloeiende schade te beperktenLeg de acties van de genomen maatregelen vast in het dossierManager van afdeling waar binnen het datalek heeft plaatsgebonden Manager van de afdeling die verantwoordelijk is voor de beveiligingsincidenten (bijvoorbeeld IT) Aangewezen contactpersoon
4.Vaststellen impact datalekOnderzoek het datalek en de gevolgen daarvanOnderzoek de aard van de gegevens die gelekt zijn. Bijv. gezondheidsgegevens, wachtwoorden, gegevens over financiële situatie of die kunnen leiden tot stigmatisering/misbruikOnderzoek de omvang van de gelekte gegevens Beoordeel welke impact het lek kan hebben op de betrokken personenStel vast wat de nadelige gevolgen kunnen zijnManager van afdeling waar binnen het datalek heeft plaatsgebonden Manager van de afdeling die verantwoordelijk is voor de beveiligingsincidenten (bijvoorbeeld IT) Aangewezen contactpersoon Functionaris Gegevensbescherming
5. Vaststellen Meld en HerstelaanpakBepaal aanpak/informeren APBepaal aanpak/informeren betrokkenenBepaal acties voor nazorg betrokkenenBepaal acties voor belang van de organisatieBepaal acties voor verbetering beveiligingManager van afdeling waar binnen het datalek heeft plaatsgebonden Manager van de afdeling die verantwoordelijk is voor de beveiligingsincidenten (bijvoorbeeld IT) Aangewezen contactpersoon Functionaris Gegevensbescherming
6. Melden AP*Indien besloten wordt om AP te informeren dan moet dat binnen 72 uurMelding via de website van het APVan tevoren kan het Meldformulier Datalekken gebruikt wordenAangewezen contactpersoon Functionaris Gegevensbescherming Bestuur
7. Melden betrokkenen**Melding via bijvoorbeeld briefMeedelen wat er is gebeurd, welke persoonsgegevens getroffen zijn en wat de mogelijke gevolgen van het datalek kunnen zijn.Informeren over de maatregelen die de organisatie neemt en die de betrokkene zelf kan nemen om schade te voorkomenAangewezen contactpersoon Functionaris Gegevensbescherming Bestuur Marketing/communicatie
8. Uitvoeren herstelwerkzaamhedenHerstel het datalekVerbeteren van de beveiligingLever nazorg aan de betrokkenenManager van de afdeling die verantwoordelijk is voor de beveiligingsincidenten (bijvoorbeeld IT) Aangewezen contactpersoon
9. Optimaliseer het beveiligings- en het Datalek procesRegistreer, evalueer en verbeter de beveiliging en het proces inzake melding datalekkenAangewezen contactpersoon Functionaris Gegevensbescherming Bestuur Manager van de afdeling die verantwoordelijk is voor de beveiligingsincidenten (bijvoorbeeld IT)    

*    Melding aan de Autoriteit persoonsgegevens kan alleen achterwege blijven indien het onwaarschijnlijk is dat het datalek leidt tot een hoog risico voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Of hiervan sprake is hangt mede af van de aard en omvang van de gelekte persoonsgegevens. Indien bijvoorbeeld uitsluitend de adresgegevens zijn gelekt van een kleine groep betrokkenen, dan is het onwaarschijnlijk dat er sprake is van een hoog risico. Dat is wellicht anders indien de adresgegevens in combinatie met het lidmaatschap van de patiënten of cliëntenorganisatie zijn gelekt. Het lidmaatschap van de organisatie kan gezien worden als een gevoelig gegeven en de leden van de organisatie kunnen wellicht behoren tot een kwetsbare groep, die extra bescherming nodig heeft. Bij de afweging van het risico voor de rechten en vrijheden van de betrokken zal altijd de Functionaris Gegevensbescherming betrokken moeten worden.

** Indien het datalek waarschijnlijk een groot risico voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen veroorzaakt, moet het datalek ook aan de betrokkenen gemeld worden. Het risico zal bijvoorbeeld moeten worden beoordeeld aan de hand van de aard en de hoeveelheid van de gelekte gegevens. Als er persoonsgegevens van gevoelige aard (bijv. gezondheidsgegevens) gelekt zijn, zal het lek in ieder geval gemeld moeten worden aan de betrokkenen. Bij de afweging van het risico voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen zal altijd de Functionaris Gegevensbescherming betrokken moeten worden.

Verwerker

Het kan gebeuren dat het datalek optreedt bij de verwerker. De organisatie is en blijft (als verwerkingsverantwoordelijke) altijd verantwoordelijk voor het datalek bij de verwerker. In dat geval moet dus hetzelfde stappenplan worden afgewerkt. De verwerker zal bij de stappen betrokken moeten worden.

Via de verwerkersovereenkomst moet afgedwongen worden dat de verwerker eventuele datalekken terstond (binnen 24 uur) meldt bij de organisatie en de organisatie helpt bij het beoordelen of er gemeld moet worden en de afwikkeling van het datalek. Belangrijk is dat de verwerker niet buiten de organisatie om een datalek meldt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De verwerker moet verder alle redelijke instructies van de organisatie opvolgen.

Wat voor geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering we doen met gebruikersgegevens

Openbaarmakingsverplichtingen van de industrie